Chat
Online
Chat now
603 látogató
 
vissza az oldal tetejére

Diablo hírek

 

Partnereink

 

 

 

 

Diablo fórumok

 
Elsősegély
197 hozzászólás
Az utolsó remény
170 hozzászólás
Diablo 2
494 hozzászólás
Diablo Hungary
215 hozzászólás
Diablo 1
18 hozzászólás
Három szavas történet
249 hozzászólás
Magyar Diablo III Klánok
92 hozzászólás
Diablo 3
1959 hozzászólás

Új Diablo játékosok

 

Kedvelt Diablo cikkek

 
Diablo III - Demon Hunter
95862 megtekintés
 
Diablo III - Barbár
94613 megtekintés
 
Diablo III - Wizard
94308 megtekintés
 
Diablo III - Monk
85910 megtekintés
 
Diablo III - Crusader
74440 megtekintés
 
Diablo III - Witch Doctor
73558 megtekintés
 
 
Minden a Legendary Gemekről
43347 megtekintés
 
Mi az a Diablo?
43276 megtekintés
 
 

Beszéd téma

 
Minden a Legendary Gemekről
114 hozzászólás
 
Patch 2.1.1 - Magyarul
91 hozzászólás
 
Minden a Kanai’s Cube -ról
72 hozzászólás
 
 
Indul a Lottó!
57 hozzászólás
 
 

ocsi79 hozzászólt a(z) Elsősegély témájú fórumban. tegnap
 

Diablo I Küldetés Tolmács

 

Második oldal >>>

A küldetések szövegei

Küldetések: The Butcher

A Hentes

A sebesült városlakó (õ adja a küldetést):

Amikor elõször odamész hozzá:
"Please, listen to me. The archbishop Lazarus, he led us down to find the lost prince. The bastard led us into a trap. Now everyone is dead... Killed by a demon he called the Butcher. Avenge us! Find this butcher and slay him so that our souls may finally rest..."

Kérlek, figyelj rám! Lazarus érsek levezete minket az elveszett herceg keresésére. Az álnok csapdába csala minket. Most mindenki halva... Egy démon végeze vélük, akit õ a Hentesnek neveze. Állj bosszút! Találd meg a Hentest és végezz vele, hogy lelkünk békében nyugodhasson...

Ha még egyszer odamész hozzá (már halott, ezt a karaktered mondja):
"Your death will be avenged."

Halálod megbosszuland.

A Butcher, amikor kinyitod az ajtaját:

"Aah, fresh meat!"

Aah, friss hús!

A karaktered, miután megölted a Butcher-t:

"The spirits of the dead are now avenged."

A holtak lelkei most megbosszultanak.

Adria:

"The Butcher is a sadistic creature the delights in the torture and pain of others. You have seen his handiwork in the drunkard Farnham. His destruction will do much to ensure the safety of this village."

A Hentes szadista lény, mely mások fájdalmában, haláltusájában leli örömét. Láthattad keze munkája mit tevén Farnham-mel. Elpusztítása sokat jelentene a falu biztonsága számára.

Cain

"It seems that the Archbishop Lazarus goaded many of the townsmen into venturing into the labirinth to find the kings missing son. He play upon their fears and whipped them into a frenzied mob. None of them were prepared for what was within the cold earth... Lazarus abadoned them down there - left in the clutch of unspeakable horror - to die..."

Úgy tûnik, Lazarus bíboros arra ösztökélé a városlakókat, hogy a király elveszett fiának keresésére indulának a labirintusba. Kihasználá rettegésüket és dühöngõ csürhévé változtatá õket. Egyikõjük sem vala felkészülve arra, ami a hideg kövek mélyén vára reájuk... Lazarus otthagyá õket - az elmondhatatlan szörnyûség karmai közt -, hogy meghaljanak...

Farnham

"Big! Big cleaver killing all my friends. Couldnt stop him, had to run away, couldnt save them. Trapped in a room with so many bodies... so many friends. Nooooooo!"

Hatalmas! Hatalmas bárd végze összes barátimmal. Nem bírám megállítani, menekülnöm kelle, nem bírám megmenteni õket.  Bezárva egy szobába, rengeteg hullával... oly sok baráttal. Neeeeeeem!

Gillian

"When Farnham said something about a butcher killing people, I immediatelly discounted it. But since you bought it up, maybe it is true..."

Amikor Farnham beszéle valami gyilkolászó hentesrõl, nem vevém komolyan. De most, hogy te is felhozád, igaz lehet...

Griswold

"I saw what Farnham calls the Butcher as it swathed a path through the bodies of my friends. He swung a cleaver as large as an axe, hewing limbs and cutting down brave men where they stood. I was separated from the fray by a host of small screeching demons and somehow found the stairway leading out. I never saw that hideous beast again, but his blood-stained visage haunts me to this day."

Én látám azt, mit Farnham Hentesnek neveze, amint barátim testén keresztül vága utat magának. Akkora bárdot lóbála, akár egy fejsze, végtagokat szelve és bátor férfikat helyükben megfosztva életüktõl. Temérdek kicsiny, visítozó démon elválaszta a küzdelemtõl, s valahogy rátalálék a felvezetõ lépcsõre. Soha többé nem látám azon rettenetes fenevadat, de vérmocskos ábrázata kísért ma is.

Ogden

"Yes, Farnham has mumbled something about a hulking brute who wielded a fierce weapon. I believe he called him a Butcher."

Igen, Farnham motyogott valamit egy brutális alakról, aki iszontató fegyvert forgat. Azt hiszem, Hentesnek nevezé.

Pepin

"By the light, I know this vile demon. There were many that bore the scars of his wrath upon their bodies when the few survivors of the charge led by Lazarus crawled from the cathedral. I don't know what he used to slice open his victims, but it could not have been of this world. It left wounds festering with diease and even I found them almost impossible to treat. Beware if you plan to battle this fiend..."

Ismerem ezt a hitvány démont. Sokan voltak, kiknek testükre rajzolódtak haragjának nyomai, amikor a Lazarus álltal vezetett küldetés néhány túlélõje kivonszolta magát a katedrálisból. Nem tudom, mit használt áldozatai feldarabolásához, de nem evilági szerszám lehetett az. Gennyedzõ sebeket hagyott, melyeket meg én sem tudtam begyógyítani. Vigyázz, ha meg akarsz küzdeni ezzel az ördöggel...

Wirt

"I know more then youd think about that grisly fiend. His little friends got a hold of me and managed to get my leg before Griswald pulled me out of that hole. Ill put it bluntly - kill him before he kills you and adds your corpse to his collection."

Többet tudok arról a szörnyrõl, mint gondolnád. A vakarcs talpnyalói megfosztának a lábamtól, mielõtt Griswold ki bíra menekíteni abból a lyukból. Azt mondom: öld meg, mielõtt õ öl meg téged, s hulláddal a gyûjteményét gyarapítja.

Küldetések: Poisoned Water Suuply

Mérgezett vízfolyás

Pepin (aki a küldetést adja):

Elõször:
Im glad I caught up to you in time! Our wells have become brackish and stagnant and some of the townspeople have became ill drinking from them. Our reserves of fresh water are quickly running dry. I believe that there is a passage that leads to the springs that serve our town. please find what has caused this calamity, or we all surely perish.

Örülök, hogy még idõben elértelek. A kútjaink vize sós és pangó lett. Azok az emberek, akik ittak belõle, megbetegedtek. A tisztavíz tartalékaink gyorsan fogynak. Úgy gondolom van egy átjáró, ami elvezet a falu vizének forrásáig. Kérlek, találd meg, mi okozhatta ezt a katasztrofát, vagy mind meghalunk.

Ha másodszorra is odamész hozzá:
Please you must hurry, every hour that passes brings us closer to having no water to drink...

We cannot survive for long without your help.

Kérlek sietned kell. Mindem elmúló órával egyre kevesebb ivóvizünk van.

Nem bírjuk sokáig segítséged nélkül.

Ha már megtisztítottad a vizet:
Whats that you say  the mere presence of the demons has caused the water to become tainted? Oh, truly a great evil lurks beneath our town, but your perseverance and courage gives us hope. Please take this ring  perhaps it will aid you in the destruction of such vile creatures.

Miket beszélsz? A lények puszta jelenléte okozta a víz fertõzöttségét? Oh, hát tényleg egy nagy gonosztevõ bujkál a falunk alatt, de a te kitartásod, és bátorságod reményt ad nekünk. Kérlek fogadd el ezt a gyûrût.  talán  
majd segít ilyen gonosz lények elpusztításában.

Adria:

The people of Tristram will die if you cannot restore fresh water to their wells.

Know this  demos are at the heart of this matter, but they remain ignorant of what they have spawned.

Tristram lakosai meghalnak, ha nem tudod a kutak vizét megtisztítani.

Tudd meg  démonok az okai ennek a problémának, de nem törõdnek vele, hogy mit csináltak.

Cain:

Hmm, I dont know what I can really tell you about this that will be of any help. The water that fills our wells comes from an underground spring. I have heard of a tunnel that leads  to a great lake - perhaps they are one and the same. Unfortunately, I do not know what 
would cause our water supply to be tainted.

Hmm, nem is tudom mit mondhatok, ami segíthetne neked. A kútjaink vize egy földalatti forrásból ered. Halottam egy alagútról, ami elvezet egy nagy tóhoz. 
Talán a kettõ egy és ugyanaz, de sajnos nem tudom, mi okozhatta vizeink fertõzöttségét.

Farnham:

You drink water?

Te vizet is szoktál inni?

Gillian:

My Grandmother is very weak, and Garda says that we cannot drink the water from the wells. Please, can you do something to help us?

A nagyanyám nagyon gyönge, de Garda azt mondja nem ihatjuk meg a kút vizét. Tudsz segíteni rajtunk???

Griswold:

Pepin has told you the truth. We will need fresh water badly, and soon. I have tried to clear one of the smaller wells, but it reeks of stagnant filth. It must be getting clogged at the source.

Pepin az igazat mondta. Sürgõsen friss vízre van szükségünk. Megpróbáltam fertõtleníteni az egyik kisebb kutat, de bûzlik a pangó szennytõl. Bizonyára valahol a forrásnál záródhatott el.

Ogden:

I have always tried to keep a large supply of foodstuffs and drink in our storage cellar, but with the entire town having no source of fresh water, even our stores will soon run dry.

Please, do what you can or I dont know what we will do.

Mindig is próbáltam viszonylag nagy  mennyiségû ételt és italt felhalmozni a pincénkben, de most, hogy az egész falu víz nélkül maradt, még a mi tartalékaink is kimerülõben vannak.

Kérlek tegyél valamit, vagy nem tudom, mit csinálunk.

Wirt:

For once, Im with you. My business runs dry  so to speak  if I have no market to sell to. You better find out what is going on, and soon!

Most az egyszer egyetértek veled. Az én üzletem is tönkremegy, ha nincs kinek eladjak. Jobb lesz, ha kideríted, mi folyik itt, méghozzá gyorsan.


Küldetések: The Curse of King Leoric

Leoric Király átka

Ogden (õ adja a küldetést):

Elõször, ha odamész hozzá:
"The village needs your help, Good Master! Some months ago King Leorics son, Prince Albrecht, was kidnapped. The king went into a rage and scoured the village for his missing child. With each passing day Leoric seemed to slip deeper into madness. He sought to blame innocent towsfolk for the boys disappearance and had them brutally executed. Less then half of us survived his insanity...
The kings knights and priest tried to pleate him, but he turned against them and sadly, they were forced to kill him. With his dying breath the king called down a terrible curse upon his former followers. He worned that they would serve him in darkness forever...
This is where things take an even darker twist than I thought possible! Our former king has risen form his eternal sleep and now commands a legion of undead minions within the labirinth. His body war buried in a tomb three levels beneath the catedral. Please, Good Master, put his soul at ease by destroying his now cursed form..."

A falunak a segítségedre van szüksége, Jó uram! Néhány hónapnak ezelõtt elrablák Leoric király fiát, Albrecht herceget. A király õrjöngeni kezde és átkutatá a falut elveszett gyermeke után. A napok haladtával úgy látsza, Leoric egyre mélyebbre süllyed õrületében. Ártatlan városlakókat hibáztata fia eltûnésével és brutálisan kivégezteté õket. Alig városunk fele élé túl elmezavarát.  
A király lovagjai, s papjai megpróbálák meggyõzni, de ellenük fordula, így kényszerûen végzének vele. Végsõ lehelletével szörnyû átkot külde korábbi követõire: örökké szolgálandják õt a sötétségben...  
A dolgok itt fordulának még rosszabbra, mint azt valaha is gondolni merém. Királyunk felélede örökkévaló álmából és most élõholt alattvalók sokaságának parancsol a labirintus mélyén. Testét három szinttel a katedrális alatt lévõ sírboltba temeték. Kérlek, Jó uram, helyezd nyugalomra lelkét átkozott formájának megsemmisítésével!

Másodszor:
"As I told you, Good Master, the king was entombed three levels below. Hes down there, waiting in the putrid darkness for his chance to destroy this land..."

Mint már mondám, Jóuram, a királyt három szinttel lejebb temették el. Ott lenn, a rothadás sötétjében vár a lehetõségre, hogy megsemmisítse ezen földet...

A karaktered ezt mondja, miután megölted a Csontváz királyt:

"Rest well, Leoric, I'll find your son."

Nyugodj békében, Leoric, megkeresem fiadat.

Adria

"The dead who walk among the living follow the cursed king. He hold the power to raise yet more warriors for an ever growing army of the undead, if you do not stop his reign, he will surely march across this land and slay all who live here..."

A holtak, kik az élõk között járnak, az elátkozott király követõi. Bírja az erõt, mellyel elesett harcosokat támaszt fel az élõholtak egyre növekvõ seregébe. Ha nem döntöd meg uralmát, bizonyosan által vonul ezen vidéken, s lemészárolja mindazokat, kik még itt élnek...

Cain

"Ahh, the story of our king, is it? The tragic fall of Leoric was a harsh blow to this land. The people always loved the king, and now they live in mortal fear of him. The question that I keep asking myself is how he could have fallen so far from the light, as Leoric had always been the holiest of men. Only the vilest powers of hell could so utterly destroy a man form within..."

Ó, a királyunk története, ugye? Leoric tragikus bukása szörnyû csapás vala e vidéknek. Népe mindig is szereté a királyt, s most a halandók rettegésével viseltetnek iránta. Örökké azt kérdezem magamtól, hogyan is kerülhete ily távol a fénytõl, hisz Leoric mindig egyike vala a legnemesebbekének. Csak a pokol leggonoszb erõi képesek ily tökéllyel fölemészteni egy embert bévülrõl...

Farnham

"I dont care about that. Listen, no skeleton is gonna be my king. Leoric is king. King, so you hear me? Hail to the King!"

Nem érdekel. Figyelj, semmi csontváz nem fog itten király lenni! Leoric a király, hallasz? Éljen a király!

Gillian

"I dont like to think about how the king died. I like to remember him for the king and ruler that he was. His death was so sad and seemed very wrong, somehow..."

Nem szívesen gondolok arra, ahogy a király meghalt. Úgy szeretek emlékezni reá, mint királyra és uralkodóra. Halála oly szomorú vala, s valamiképpen nagyon furcsának tûnt...

Griswold

"I made many of the weapons and most of the armour that King Leoric used to outfit his knights. I even crafted a huge two-handed sword of the finest mithril for him. As well as a fieldcrown to match. I still cannot believe how he died but if must have been some sinister force that drove him insane!"

Sok fegyvert és páncélt készíték Leoric király lovagjainak, néki pedig egy hatalmas pallost a legfénylõbb mitrilbõl. Csakúgy, mint egy hozzá való koronát. Még mindig nem tudom elképzelni hogyan halhatott meg, bizonyára valamiféle baljóslatú erõ kergeté õrületbe!

Pepin

"The loss of his son was too much for King Leoric. I did what I could to ease his madness, but in the end it overcame him. A black curse has hung over this kingdom from that day forward, but perhaps if you were to free his spirit from his earthly prison, the curse would be lifted!"

Fiának elvesztése túl sok vala  Leoric királynak. Mindent megtevék, mi módomban álla, hogy megszabadítám õrületétõl, de végül úrrá lett rajta! A fekete átok a naptól fogva kiterpeszkedik királyságán, de talán, ha felszabadítod szellemét földi börtönébõl, az átok feloldódhat!

Wirt

"Look, Im running a business here. I dont sell information, and I dont care about some king thats been dead longer than Ive been alive. If you need something to use against this king of the undead, than I can help you out..."

Nézd, itt én itt kereskedni próbálok... Nem árulok tudást, s nem érdekel holmiféle király, aki régebben halott, mint ahogy én élek. Ha szükséged van valamire, amit felhasználhatsz az élõholtak királya ellen, akkor segíthetek...

Küldetések: Gharbad the Weak

Gharbad a gyenge

Gharbad (õ adja a küldetést):

Elõször, ha odamész hozzá:
"Pleeeease, no hurt. No kill. Keep alive and next time good bring to you"

Kérlek ne bánts. Ne ölj meg. Haddj életben, és legközelebb hozok neked valamit.

Amikor másodszorra odamész hozzá:
"Something for you I am making. Again, not kill Gharbad. Live and give good.

You take this as proof I keep word..."

Valamit készítek neked. Ne ölj meg. Élek, adok jó dolgot.

Vidd ezt annak bizonyítékául, hogy megtartom a szavam.

Amikor harmadszorra odamész hozzá:
"Nothing yet! Almost done.

Very powerful, very strong. Live! Live!"

Még semmi. Hamarosan kész.

Nagyon erõs. Él! Él!

Amikor negyedszer is odamész hozzá:
"This too good for you. Very powerful! You want  you take!"

Ez túl jó neked. Nagyon erõs! Te akartad, te kapod!

 

Küldetések:Ogden'sSign

Ogden cégére

Ogden (aki a küldetést adja):

Amikor elõször odamész hozzá:
Master, I have a strange experience to relate. I know that you have a great knowledge of those monsters inhabit the labyrinth, and something that I cannot understand for the very life of me& I was awakened during the night by a scraping sound just outside of my tavern. When I looked out from my bedroom, I saw the shapes of small demon-like creatures in the inn yard. After a short time they ran off, but not before stealing the sign to my inn. I don't know why the demons would steal my sign but leave my family in peace&'its strange, no?

Mester, valami nagyon furcsa dolgot tapasztaltam. Tudom hogy, igen jól ismered azokat a lényeket melyek a labirintusban lakoznak, és van valami, amit soha az életben nem fogok megérteni. Az éjszaka folyamán arra ébredtem föl, hogy  valami mozog odakinn. Amikor kinéztem a szobám ablakán, kicsiny démonszerû alakokat láttam. Egy kis idõ múlva elfutottak, de elvitték a szálló cégérét. Nem tudom miért lopták el a cégéremet, és miért hagyták békén a családomat. Furcsa, nem?

Ha neki viszed a táblát, és nem Snotspillnek:
"Oh, you didnt have to bring back my sign, but I suppose that it does save me the expense of having another made. Well let me see, what could I give you as a fee for finding it? Hmmm, what have we here& Ah, yes! This cap was left in one of the rooms by a magician who stayed here some time ago. Perhaps it may be of some value to you."

Oh. Nem kellett volna visszahoznod a cégérem, ámbár megkíméltél engem egy új tábla készíttetésétõl. Lássuk csak mit tudnék neked adni cserébe. Hmmm, ni csak mi van itt&Oh igen. Ezt a sapkát egy bûvész hagyta itt, aki még valamikor nálam szállt meg. Talán hasznát tudod venni.

Griswold:

Demons stole Ogden's sign, you say? That dosen't sound much like the atrocities I've heard
of-or seen.

Demons are concerned with ripping out your heart, not your signpost.

Azt mondod, hogy démonok ellopták Ogden cégérét? Hát ez nem olyan szörnyûségnek hangzik, mint amilyet én valaha is láttam, vagy hallottam.

Démonok a szívedet tépik ki, nem a cégéred.

Cain:

I see that this strange behavior puzzles you as well. I would surmise that since many demons fear the light of the sun and believe that it holds great power, it may be that the rising sun depicted on the sign you speak of has led them believe that it too holds some arcane powers. Hmm, perhaps they are not all as smart as we feared&

Úgy látom a lények furcsa viselkedése a te oldaladat is furdalja. Úgy gondolom, mivel sok démon fél a napfénytõl és azt hiszi, és  hatalmas erõt tulajdonítanak neki. Lehetséges, hogy a táblára felírt "felkelõ nap"-ról is azt hitték hogy ilyen erõkkel bír. Hmm, talán nem is olyan okosak, mint amilyennek mi gondoltuk.

Pepin:

My goodness demons running about the village at night, pillaging our homes - is nothing sacred? I hope that Ogden and Garda are all right. I suppose that they would come to see me if they were hurt&

Jaj istenem démonok járkálnak a falunkban éjszakánként, fosztogatják a házainkat - hát már semmi sem szent? Remélem Ogden, és Garda jól van. Gondolom, mert azonnal hozzám jöttek volna, ha valami bajuk esett volna&

Gillian:

Oh my! Is that were the sign went? My grandmother and I must have slept right trough the whole thing. Thank the light that those monsters didn't attack the inn.

Oh jaj! Tehát oda tûnt a cégér. A nagyanyám és én átaludtuk az egészet. Köszönet a fénynek, hogy azok a szörnyek nem támadták meg  a szállót.

Wirt:

What - is he saying I took that? I suppose that Griswold is on his side, too.

Look, I got over simple sign stealing months ago. You can't turn a profit on a piece of wood.

Micsoda?! Azt mondja én vittem el? Biztosan Griswold is az õ oldalán van.

Figyelj, én már rég túljutattam a táblalopkodáson. Nem igazán tudsz  
hasznot csinálni egy kis darab fából.

Farnham:

You know what I think? Somebody took that sign, and they gonna want lots of money for it. If I was Ogden& and I'm not, but if I was& I'd just buy a new sign with some pretty drawing on it. Maybe a nice mug of ale or a piece of cheese&

Tudod mit gondolok? Valaki ellopta azt a cégért, és sok pénzt fognak majd érte kérni. Ha én Ogden lennék& de nem vagyok, de ha én lennék& Vennék egy új táblát, egy kis képpel rajta, mint például egy szép korsó sör, vagy egy darab sajt&

Adria:

No mortal can truly understand the mind of the demon.

Never let their erratic actions confuse you, as too may be their plan.

Egy halandó nem tudja igazán megérteni a démont.

Ne hagyd, hogy a furcsa viselkedésük megtévesszen, mert ez is lehet a tervük.

Snotspill (kis ugrabugra manó a 4. szinten a lejárat elõtt):

Elõször
Hey - you that one that kill all! You get me magic banner or we attack! You no leave with life! You kill big uglies and give back magic. Go past corner and door, find uglies. You give, you go!

Héj - te vagy az aki mindenkit megöl! Hozd ide nekem varázs lobogót, vagy támadunk! Megölünk! Öld meg nagy csúnyákat, és add vissza varázs. Menj túl a sarkon, és az ajtón, megtalálod csúnyákat. Te adsz, te mész!

Miután megszerezted a táblát
You give! Yes, good! Go now, we strong. We kill all with big magic!

Te adsz! Igen jó! Menj, mi erõs. Mindenkit megölünk nagy varázslattal!

Küldetések:
The Magic Rock

The Magic Rock

Griswold (aki a küldetést adja):

Amikor elõször odamész hozzá:
"Stay for a moment - I have a story you might find interesting. A caravan that was bound for the eastern Kingdoms passed through here some time ago. It was supposedly carrying a piece of the Havens that had fallen to Earth! The caravan was ambushed by cloaked riders just north of here along the roadway. I searched the wreckage for this sky rock, but it was nowhere to be found. If you should find it, I believe that I can fashion something useful from it."

Várj egy percet. Tudok valamit, ami esetleg érdekelhet. Egy karaván, ami a keleti királyságok felé tartott, haladt át a falun. Állítólag egy darabot szállított a mennyekbõl, ami a földre esett. Nem messze innen az úton északra kifosztották azt a karavánt. Keresgéltem a roncsok között azt az égikövet, de nem volt sehol sem. Ha megtalálnád, akkor valószínû, hogy valami hasznosat tudnék belõle készíteni.

Amikor odaadtad neki a követ:
"Let me see that - aye& aye, it is as I believed. Give me a moment&

Ah, here you are. I arranged pieces of the stone within a silver ring my father left me. I hope it serves you well."

Hadd nézzem csak - aha& aha, úgy van, ahogy hittem. Adj egy percet&

Ah, készen van. Beleolvasztottam a kõ darabjait egy ezüst gyûrûbe, amit még az apám hagyott rám. Remélem hasznodra fog válni.

Gillian:

"Well, a caravan of some important people did stop here, but that was quite a while ago. They had strange accents and were starting on a long journey, as I recall.

I don't see how you could hope to find anything that would have been carrying."

Hát, igen. Egy karaván megállt itt, de ez már egy jó ideje történt. Furcsa kiejtéssel beszéltek, és éppen egy hosszú út elõtt álltak, ha jól emlékszem.

Nem hinném, hogy találnál valamit, amit õk szállítottak.

Ogden:

"The caravan stopped here to take on some supplies for their journey to the east. I sold them quite an array of fresh fruits and some excellent sweetbreads that Garda has just finished baking. Shame what happened to them..."

A karaván megállt, hogy ételt vegyenek magukhoz az útra. Eladtam nekik egy rakás friss gyümölcsöt, és néhány kitûnõ borjúmirigyet. Szégyen, ami velük történt&

Pepin:

"I don't know what it is that they thought they could see with that rock, but I will say this. If rocks are falling from the sky, you had better be careful!"

Én nem tudom, mit gondoltak, mit láthatnak abban a kõben, de én azt mondom:  Ha kövek potyognak az égbõl, jobban tesszük, ha vigyázunk.

Cain:

"Griswold speaks of the haven stone that was destined for the enclave located in the east. It was being taken there for further study. This stone glowed with an energy that somehow granted vision beyond that which a normal man could possess. I do not know what secrets it holds, my friend, but finding this stone would certainly prove most valuable."

Griswold egy mennyei kõrõl beszél amit keletre vittek, további vizsgálatokra. Ez a kõ ember feletti erõtõl izzik. Én nem tudhatom, milyen titkokat rejt magában, barátom, de e kõ meglelése nagyon fontos volna.

Farnham:

"I used to have a nice ring; it was a really expensive one, with blue and green and red and silver. Don't remember what happened to it, thought. I really miss that ring&"

Nekem volt egy szép gyûrûm, egy nagyon drága darab volt, kék, zöld, piros és ezüst. Nem tudom mi lett vele. Nagyon hiányzik nekem az a gyûrû.

Adria:

"The haven stone is very powerful, and were it any but Griswold who bid you find it, I would prevent it. He will harness its powers and use its use will be for the good of us all."

Az égikõ nagyon erõs, és ha nem Griswold lenne, aki a keresésére megkért, lebeszélnélek a dologról. Õ majd megszelídíti a kõ erejét, és ez még a hasznunkra válna.

Wirt:

"If anyone can make something out of that rock, Griswold can. He knows what he is doing, and as much as I try to steal his customers, I respect the quality of his work."

Ha más nem, de Griswold az, aki tud csinálni abból a kõbõl valamit. Õ tudja mit csinál. Amennyire próbálom elcsábítani a vevõit, annyira értékelem a munkáját.

Küldetések:
Valor

A Szent Páncél

Könyv adja:

"...and so, locked beyond the gateway of blood and past the hall of fire, Valor awaits for the hero of light to awaken..."

...és a vér kapuján, a tûz csarnokán túlra zárva vár a Valor, a fény hõsének ébresztõ szavára...

Cain:

"The gateway of blood and the halls of fire are landmarks of mystic origin. Wherever this book you read from resides it is surely a place of great power.

Legends speak of a pedestal that is carved from obsidian stone and has a pool of boiling blood atop its bone encrusted surface. There are also allusions to stones of blood that will open a door that guards an ancient treasure...

The nature of this treasure is shrouded in speculation, my friend, but it is said that the ancient hero Arkaine placed the holy armor Valor in a secret vault. Arkaine was the first mortal to turn the tide of the sin war and chase the legions of darkness back to the burning hells.

Just before Arkaine died, his armor was hidden away in a secret vault. It is said that when this holy armor is again needed, a hero will arise to don Valor once more. Perhaps you are that hero..."

A vér kapuja és a tûz csarnokai misztikus eredetû határjelek. Akárhol is rejlik a könyv amibõl ezeket olvastad, az biztos hatalmas erõ lakhelye.

A legendák egy talapzatról mesélnek, melyet obszidiánkõbõl faragtak, a tetején egy csonttal kirakott felszínû, kis, forrongó vérrel teli medence van. Utalások vannak még a vér köveire, melyek kinyitják az ajtót, mely egy õsi kincset õriz.

Hogy milyen ez a kincs, azt találgatások fedik, barátom, de azt is mondják, hogy Arkaine, egy régi harcos rejtette a szent páncélt, a Valort, ebbe a titkos barlangba. Arkaine volt az elsõ halandó, aki befolyásolta a bûn háborúját és visszakergette a sötétség légióit a tüzes pokolba.

Mielõtt Arkaine meghalt, elrejtették a páncélját egy titkos barlangba. Azt mondják, hogy amikor ismét szükség lesz erre a szent páncélra, jönni fog egy hõs, aki újra magára ölti a Valort. Talán te vagy az a hõs...

Gris:

"The armor known as Valor could be what tips the scales in your favor. I will tell you that many have looked for it - including myself. Arkaine hid it well, my friend, and it will take more than a bit of luck to unlock the secrets that have kept it concealed oh,  these many years."

A páncél, amit Valor néven ismernek lehet ami igazán lenyûgöz téged. Sokan keresték - beleértve magamat is. Arkaine jól eldugta, barátom, és nem kevés szerencsére van szükséged, hogy megfejtsd a titkot, ami eddig rejtve tartotta, oh lám ez a sok év.

Ogden:

"Every child hears the story of the warrior Arkaine and his mystic armor known as Valor. If you could find its resting place, you would be well protected against the evil in the labyrinth."

Minden gyerek hallotta Arkaine harcos, és az õ misztikus páncélja a Valor történetét. Ha megtalálod azt a helyet, ahol nyugszik, megvédhet a gonosztól a labirintusban.

Pepin:

"Hmm... It sounds like something I should remember, but I've been so busy learning new cures and creating better elixirs that I must have forgotten. Sorry..."

Hmm... Erre emlékeznem kéne, de túlságosan lefoglalt az új gyógymódok tanulása és a jobb elixírek készítése, ezért elfelejtettem. Sajnálom...

Gillian:

"The story of the magic armor called Valor is something I often heard the boys talk about. You had better ask one of the men in the village."

A bûvös pancél, a Valor történetét sokszor hallottam a fiúktól. Jobban jársz, ha az egyik falubeli férfit kérdezed.

Wirt:

"You intend to find the armor known as Valor?

No one has ever figured out where Arkaine stashed the stuff, and if my contacts couldn't find it, I seriously doubt you ever will either."

Meg akarod találni a Valort?

Soha senki sem jött rá hová rejtette Arkaine a cuccot, és ha az ismerõseim sem találták meg, akkor komolyan kételkednem kell abban, hogy te valaha is megtalálnád.

Farnham:

"ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ..."

AlszikAlszikAlszikAlszikAlszikAlszikAlszik...

Adria:

"Should you find these stones of blood, use them carefully.

The way is fraught with danger and your only hope rests within your self trust."

Ha megtalálod ezeket a vérköveket, használd õket óvatosan.

Az út veszélyekkel teli és az egyetlen reményed saját magadban rejlik.

Ha megvan, ezt mondja a karaktered:

"May the spirit of Arkaine protect me!"

Arkaine szelleme óvjon engemet!

Küldetések:
The Chamber of Bones

A Csontok Terme

Mythical book (ami a küldetést adja (könyv a 6-oson)):

"Beyond the Hall of Heroes lies The Chamber of Bone. Eternal death awaits any who would seek to steal the treasures secured within this room. So speaks the lord of terror, and so it is written."

A Hõsök Csarnokában található a Csontok Terme. Örök halál vár arra, aki megpróbálja ellopni kincseit. Így beszél a terror ura, és ez meg van írva.

Griswold:

"I know nothing of that place, but you may try asking Cain. He talks about many things, and it would not surprise me if he had some answers to your question."

Én nem tudok semmit sem errõl a helyrõl. Talán próbáld megkérdezni Cain-t. Õ sokféle dologról tud beszélni. Nem lepne meg, ha tudna választ adni a kérdésedre.

Ogden:

"I am afraid that I dont know anything abut that, good master. Cain has many books that may be of some help."

Attól félek nem tudok semmit sem róla, jó uram. Cain-nek van számos könyve ami tartalmazhatja a választ.

Pepin:

"This sounds like a very dangerous place. If you venture there, please take great care."

Ez egy nagyon veszélyes helynek tûnik. Ha netán arra járnál, kérlek, vigyázz magadra.

Gillian:

"I am afraid that I havent heard anything abut that. Perhaps Cain the storyteller could be of some help."

Attól félek nem hallottam semmit róla. Talán Cain tud neked segíteni.

Wirt:

"A vast and mysterious treasure, you say? Maybe I could be interested in picking up a few from you& or better yet, dont you need some rare and expensive supplies to get you through this ordeal?"

Egy óriási és titokzatos kincs? Talán megvásárolnám tõled& vagy talán érdekel néhány ritka és drága felszerelés ehhez a megpróbáltatáshoz?

Farnham:

"Okay, so listen. Theres this chamber of wood, see. And his wife, you know  her  tells the tree& cause you gotta wait. Then I says. That might work against him, but if you think Im gonna pay for this& you& uh& yeah."

Jól van, figyelj. Szóval itt van a fák terme, és az õ felesége, aki tudod, megmondja a fának& várjál csak. Akkor azt mondom. Ez valószínû jó lenne ellene, de ha azt gondolod, hogy én ezért fizetni fogok& te& uh& hát akkor igazad van.

Adria:

"You will become an eternal servant of the dark lords should you perish within this cursed domain.

Enter the Chamber of Bone at your own peril."

Ha meghalnál ezen az átkozott helyen, örökös szolgája leszel a sötétség urainak.

Csak a saját felelõsségedre menj be a Csontok Termébe.

Cain:

"A book that speaks of a chamber of human bones? Well, a Chamber of Bone is mentioned in certain archaic writings that I studied in the libraries of the east. These tomes inferred that when the lords of the underworld protect great treasures they would create domains where those who died in the attempt to steal that treasure would be forever bound to defend it. A twisted but strangely fitting, end?"

Egy könyv, ami egy olyan teremrõl szól, amiben emberi csontok vannak? Néhány régi írásban, melyeket a keleti könyvtárakban tanulmányoztam, megemlítenek egy Csontok Termét. Ezekben arra következtetnek, hogy amikor az alvilág urai értékes kincseket akartak védelmezni, akkor létrehoztak olyan helyiségeket, ahol aki a kincs ellopása közben elesett, az mindörökké védelmezte azt. Furcsa, de találó vég, nem?

Diablo videók

 

Ajánló

 

Utolsó hozzászólások

 

Szavazás

Diablo képekben

 
 
 
 

Diablo a facebookon

 

A Diablo hírei

 

5 éves a Diablo és a Diablo Hungary

Bár mi tegnap lettünk hivatalosan 5 évesek, a Diablo III viszont ma! Szóval Boldog születésnapot mind a kettőnknek!
június 21. - diablohungary.hu

Betekintés: Challenge Rift

Mi az a Challenge Rift és milyen kihívásokat állít felénk? A Blizzard betekintőjének következő részét ezen kérdések feltárásának szánta.
június 21. - diablohungary.hu

Necromancer kampány animáció

Percekkel ezelőtt gurult ki a hivatalos facebook oldalra az alábbi videó, amely az új karakter kampányához tartozik. Sötétnek sötét, erősnek erős, mi kell még?
június 21. - diablohungary.hu

Minden amit a Season -ről tudni kell

Számos cikkben írtunk már arról, hogy mit is tartogat számunkra a 2.1 -es patch; volt már szó a season-röl is hírmorzsák keretében. Most azonban egy csokorba foglalva részletesen megnézzük miről is szól valójában és mi mindent tartogat számunkra.
január 30. - diablohungary.hu

Crusader Karakterbemutató

Üdvözöllek Kalandor! Ebben a bemutatóban megismerkedhetsz a Crusaderrel! Teljes leírást olvashatsz a Reaper of Souls új kasztjáról, amibe beletartozik története és összes eddigi skillje. Mindez teljesen magyarul. Frissítve a 2.1 -es javításnak megfelelően
január 30. - diablohungary.hu
 
Cached at 03:35:40