Chat
Online
Chat now
25 látogató
 
vissza az oldal tetejére

Diablo hírek

 

Partnereink

 

 

 

 

Diablo fórumok

 
Diablo 2
490 hozzászólás
Diablo Hungary
215 hozzászólás
Diablo 1
18 hozzászólás
Három szavas történet
249 hozzászólás
Magyar Diablo III Klánok
92 hozzászólás
Az utolsó remény
169 hozzászólás
Diablo 3
1959 hozzászólás
Trade
249 hozzászólás

Új Diablo játékosok

 

Kedvelt Diablo cikkek

 
Diablo III - Demon Hunter
95270 megtekintés
 
Diablo III - Barbár
94100 megtekintés
 
Diablo III - Wizard
93831 megtekintés
 
Diablo III - Monk
85604 megtekintés
 
Diablo III - Crusader
73970 megtekintés
 
Diablo III - Witch Doctor
73252 megtekintés
 
 
Minden a Legendary Gemekről
43085 megtekintés
 
Mi az a Diablo?
42397 megtekintés
 
 

Beszéd téma

 
Minden a Legendary Gemekről
114 hozzászólás
 
Patch 2.1.1 - Magyarul
91 hozzászólás
 
Minden a Kanai’s Cube -ról
72 hozzászólás
 
 
Indul a Lottó!
57 hozzászólás
 
 

kedveli a(z) Diablo II - Battle.net című cikket. 3 napja
 
 

Friss Diablo hírek

 
Diablo I 2012. április 01. 0 hozzászólás
 

A Labirintus Könyvei

Tale of the Horadrim

"Take heed and bear witness to the truths that lie herein, for they are the last legacy of the Horadrim. Nearly three hundred years ago, It came to be known that the three prime evils of the burning hells had mysteriously come to our world. The three brothers ravaged the lands of the east for decades, while humanity was left trembling in their wake. Our order - the horadrim - was founded by a group of secretive magi to hunt down and capture the three evils once and for all. The original horadrim captured two of the three within powerful artifacts known as soulstones and buried them deep beneath the desolate eastern sands. The third evil escaped capture and fled to the west with many of the horadrim in pursuit. The third evil - known as DIABLO, the Lord of Terror - was eventually captured, his essence set in a soulstone and buried within this labyrinth. Be warned that the soulstone must be kept from discovery by those not of the faith. If DIABLO were to be released, he would seek a body that easily controlled as he would be very weak - perhaps that of an old man or child."

Horadrim története

Figyelmezd és tanúsítsd eme igazságot, mely a Horadrimok utolsó örökségeként lefektettetett. Közel háromszáz évnek elõtte a Lángoló Pokol Három Ura rejtélyes látogatást tészen világunkban. A három testvér jöttét nyögék a keleti országok évtizedeken által, miért is ember fellázada. Rendünket, a Horadrim-ot három titkos mágus alapítá, hogy megtalálják, és legyõzzék a Három Gonoszt, egyszer, s mindörökkön. A Horadrim megtalála két lélekkövet, melyet mélyre elásának a keleti sivatagban. A harmadik gonosz azonban megszöke fogságából és nyugat felé meneküle, sok Horadrimtól üldöztetve. A harmadik gonoszt, ki nem más mint Diablo, a Terror Ura, végül elfogák, lényét egy lélekkõbe zárák, és eltemeték eme labirintusban. Vigyázz, hogy a Lélekkõvet olyan ne találná meg, ki nem elhivatott. Ha Diablo kiszabadul, keresni lészen egy testet, mely gyenge és engedelmeskedék akaratának - talán egy öregembert vagy egy gyermeket.

The Realms Beyond

"All praises to Diablo - Lord of Terror and survivor of the Dark Exile. When he awakened from his long slumber, my lord and master spoke to me of secrets that few mortals know. He told me the kingdoms of the high heavens and the pits of the burning hells engage in an eternal war. He revealed the powers that have brought this discord to the realms of man. My lord has named the battle for this world and all who exist here the Sin War."

A lenti királyságok

Dicsõség Diablo-nak - Félelem Urának s a Sötét Számûzetés túlélõjének! Amidõn felélede hosszú idõ után, uram beszéle titkokról, melyeknek kevés halandó tudója. Elmondá, hogy a mennyek királyságai és a poklok sötét bugyrai örök harcban állanak egymással. Felfedé elõttem azon erõket, melyek eme ütközetet a halandók földjére hozák. Uram megnevezé az eme világért s minden teremtményéért folytatott harcot, s a Romlott Háborúnak nevezé azt.

The Dark Exile

"So it came to be that there was a great revolution within the burning hells, known as The Dark Exile. The lesser evils overthrew the three prime evils and banished their spirit forms to the mortal realm. The demons Belial (The Lord of Lies) and Azmodan (The Lord of Sin) fought to claim rulership of hell during the absence of the three brothers. All of hell polarized between the factions of Belial and Azmodan while the forces of the high heavens contimually battered upon the very gates of hell."

Sötét Számûzetés

Úgy esett hát, hogy nagy forrongás vala a poklok berkeiben, melyet a Sötét Számûzetés néven ismerünk. A démonok gyöngébbikéi megdönték a három fõgonosz hatalmát, s számûzték azok szellemét a halandóknak földjére.  
Belial (a Hazugságok Ura) és Azmodan (a Bûnök Fejedelme) - a Három Testvér távollétében - a pokol feletti uralom megszerzéséért harcolának. A gonosz két részre szakadt Belial és Azmodan között, miközben a mennyek serege a pokolnak kapuját döngeté...

The Great Conflict

"Take heed and bear witness to the truths that lie herein, for they are the last legacy of the Horadrim. There is a war that rages on even now, beyond the fields that we know - between the utopian kingdoms of the high heavens and the chaotic pits of the burning hells. This war is known as the great conflict, and it has raged and burned longer than any of the stars in the
sky. Neither side ever gains sway for long as the forces of light and darkness constantly vie for control over all creation."

A Nagy Összecsapás

Figyelmezd és tanusítsd ezen igazságot, mely a Horadrimok utolsó örökségeként lefektettetett. Õsi háború dúl az általunk ismert téren túl - a magas mennyek éteri királyságai és a tüzes poklok mélységes bugyrai között. Ezen háború, mely a Nagy Összecsapás néven ismert, hosszabb ideje dúl és lángol, mint ragyog bármelyik csillag az égen. Soha egyik nem tudott másikának fölébe kerekedni, amint a fény és a sötét erôi állandó versenyben állanak a  minden teremtett lény feletti hatalomért.

The Sin War

"Many demons traveled to the mortal realm in search of the three brothers. These demons were followed to the mortal plane by angels who hunted them throughout the vast cities of the East. The angels allied themselves with a secretive order of mortal magi named the Horadrim, who quickly became adept at hunting demons. They also made many dark enemies in the underworlds."

A Romlott Háború

A Három Testvér keresésére démonhadak érkezének a halandók királyságába. Angyalok járának nyomukban, s az emberek birodalmába érkezvén végighajszolák a fajzatokat Keletnek mérhetetlen városin. Az angyalok egyesülének a Horadrim titkos, varázstudó rendjével által, kinek idõvel démonûzõként rebegék nevét. Õk és követõik egyre számosabb ellenséget szerezének maguknak az alvilágban...

The Wages of Sin are War

"Take heed and bear witness to the truth that lie herein, for they are the last legacy of the Horadrim. When the eternal conflict beetween the high heavens and the burning hells falls upon mortal soil, it is called the Sin War. Angels and demons walk amongst humanity in disguise, fighting in secret, away from the prying eyes of mortals. Some daring, powerful mortals have even allied themselves with either side, and helped to dictate the course of Sin War."

A romlás bére: háború

Figyelmezd és tanúsítsd ezen igazságot, mely a Horadrimok utolsó örökségeként lefektettetett. Mikoron a mennyek s poklok örökkévaló konfliktusa beszennyezé a halandók földjét, elnevezék azt a Romlott Háborúnak. Angyalok és démonok járának álruhában az embereknek között, s harcolának titokban, rejtezvén halandóknak kíváncsi tekintete elõl. Némely vakmerõ, hatalmas halandó szövetkezvén egyikével, segédkeze beváltani a Romlott Háború átkát.

Tale of the Three

Glory and approbation to Diablo  Lord of terror and leader of the three. My lord spoke to me of his two brothers, Mephisto and Baal, who were banished to this world long ago. My lord wishes to bide his time and harness his awesome power so that he may free his captive brothers from their tombs beneath the sand of the east. Once my lord releases his brothers, the sin war will once again known the fury of the three.

Dicsõség és elismerés Diablo-nak, a rettegés Urának, a Hármak vezetõjének. S az én Uram beszélé nekem két testvérirõl, Mephistóról és Baal-ról, akik réges-régen számûzettek e világba. S az én Uram óhajtá kivárni a megfelelõ pillanatot, hogy felhasználá félelmetes erejét s így képes lészen kiszabadítani kelet homokja alatt nyugvó sírkövek fogságából foglyul ejtett testvéreit. S ha egyszer az én Uram kiszabadítá testvéreit, akkor a bûnök háborúja megint csak úgy lészen emlegetve, mint a Hármak dühöngése&

The Black King

"Hail and sacrifice to Diablo, Lord of Terror and Destroyer of Souls. When I awoke my master from his sleep, he attempted to posess a mortal´s form.
Diablo atempted to claim the body of King Leoric, but my master was too weak from his imprisonment. My Lord required a simple and innocent anchor
to this world, and so found the boy Albrecht. perfect for the task. While the good King Leoric was left maddened from my Lord´s unsuccesful possesion, I kidnapped his son Albrecht. I now await Diablo´s call and pray that I will be rewarded when he at last emerges as the Lord of this World."

A Fekete Király

Hódolat és áldozat Diablo-nak, Rettegés Urának és Lelkek Pusztítójának! Midôn felébresztém Uramat álmából, ô halandó testet kívána ölteni. Diablo   
megkísérté Leoric királyt, de ó, az én Uram még túl gyenge vala bebörtönöztetése mián. Uram egyszerû és friss kapcsot kívána eme világhoz, és lôn, Albrechtet, a király fiát találá tökéletesnek eme célra. Miközben a jó Leoric király eszét veszté az én Uram sikertelen kísértésétôl, én elrablám gyermekét, Albrechtet. Most várom Diablo hívását és imádkozom, hogy elnyerjem jutalmam, midôn végül hatalma kiteljesedik e Földön!

The Binding of the Three

"So it came to be that the three prime Evils were banished in spirit form to the mortal realm and after sewing chaos across the east for decades, they were hunted down by the cursed order of the mortal Horadrim. The Horadrim used artifacts called Soulstones to contain the essence of Mephisto the Lord of Hatred and his brother Baal, the Lord of Destruction, the youngestbrother - Diablo The Lord of Terror - escaped to the West.

Eventually the Horadrim captured Diablo within a Soulstone as well, and buried him under an ancient, forgotten cathedral. There, the Lord of Terror sleeps and awaits the time of his rebirth. Know ye that he will seek a body of youth and power to possess - one that is innocent and easily controlled. He then arise to free his brothers and once more fan the flames of the Sin War..."

A hármas kötelék

Imígyen vala, hogy a három legfôbb Gonosz lelke számûzettetett a halandók világába és midõn dekádokra káoszba taszíták a Keletet, a Horadrimok elszánt halandó rendje rabul ejté ôket. A Horadrim Lélekkõ nevû alkalmatosságokat használa, hogy elzárja eszenciáját Mephisto-nak, a Gyûlölet Urának, fivérének Baal-nak, a Pusztítás Urának. A legifjabb testvérnek - Diablo-nak, a Rettegés Urának - sikerült Nyugatra menekülnie.

Végezetül a Horadrim Diablo-t is Lélekkô rabságába veté és eltemeté ôt egy ôsi, elfeledett katedrális romjai alá. Ott alszik Õ, a Rettegés Ura, újjászületését várván. Tudjátok meg ti mindannyian, hogy egy ifjú és erôvel teli porhüvely lészen majdan keresendô általa, hogy megszállván azt, könnyedséggel képes leend uralma alá hajtani. Akkor ô felemelkedik ismét, hogy megszabadítván fivéreit újólag fellobbantsa a Romlott Háború lángjait.

 

 
Címkék:
vissza
Morzan
szerkesztő
 
 
 
Most itt vannak
 
nincsenek hozzászólások
Eddig 0 hozzászólás érkezett. Legyél Te az első!
 
töltés...
Hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be az oldalon!
Hozzászólások betöltése...
 

Diablo videók

 

Utolsó hozzászólások

 

Ajánló

 

Szavazás

Diablo képekben

 
 
 
 

Diablo a facebookon

 

A Diablo hírei

 

5 éves a Diablo és a Diablo Hungary

Bár mi tegnap lettünk hivatalosan 5 évesek, a Diablo III viszont ma! Szóval Boldog születésnapot mind a kettőnknek!
június 21. - diablohungary.hu

Betekintés: Challenge Rift

Mi az a Challenge Rift és milyen kihívásokat állít felénk? A Blizzard betekintőjének következő részét ezen kérdések feltárásának szánta.
június 21. - diablohungary.hu

Necromancer kampány animáció

Percekkel ezelőtt gurult ki a hivatalos facebook oldalra az alábbi videó, amely az új karakter kampányához tartozik. Sötétnek sötét, erősnek erős, mi kell még?
június 21. - diablohungary.hu

Minden amit a Season -ről tudni kell

Számos cikkben írtunk már arról, hogy mit is tartogat számunkra a 2.1 -es patch; volt már szó a season-röl is hírmorzsák keretében. Most azonban egy csokorba foglalva részletesen megnézzük miről is szól valójában és mi mindent tartogat számunkra.
január 30. - diablohungary.hu

Crusader Karakterbemutató

Üdvözöllek Kalandor! Ebben a bemutatóban megismerkedhetsz a Crusaderrel! Teljes leírást olvashatsz a Reaper of Souls új kasztjáról, amibe beletartozik története és összes eddigi skillje. Mindez teljesen magyarul. Frissítve a 2.1 -es javításnak megfelelően
január 30. - diablohungary.hu